Общи условия

Хубави подаръци, голям избор, оригинални идеи

ВходРегистрация

   Общи условия за ползване на   www.podaraci.website

      www.podaraci.website е интернет страница / наричана накратко Сайт /, чийто създател и собственик е фирма "Авалон Трейд" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на подаръчна стока през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Авалон Трейд" ЕООД си запазва правото да променя цените, без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. При промяна на цената на определен продукт, старата цена се задрасква и до нея се посочва новата цена. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Авалон Трейд" ЕООД

 

   Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.podaraci.website.

"Подарък/Подаръци" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Подарък/Подаръци при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от "Авалон Трейд" ЕООД при/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Подаръците от Сайта. 

 

   Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.podaraci.website предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.podaraci.website на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител. 

 

   Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.podaraci.website чрез Сайта. 

 

   Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Подаръците, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Подаръците, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.podaraci.website не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Подарък/Подаръции се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Всички плащания на подаръчни стоки и услуги към парични сметки на фирма "Авалон Трейд" ЕООД са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал. 1 от закона за задълженията и договорите ( съкр. ЗЗД ). 

 

   Рекламация

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; В т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента. 

 

   Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Подаръци от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.  Потребителят има право на доставка на заявения Подарък/Подаръци и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. 

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. 
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Авалон Трейд" ЕООД. 
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Авалон Трейд" ЕООД Услуги;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да не извършва злоумишлени действия. 

 Права и задължения на      www.podaraci.website

"Авалон Трейд" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. 

"Авалон Трейд" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.podaraci.website или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Авалон Трейд" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. 
"Авалон Трейд" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Авалон Трейд" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. 
"Авалон Трейд" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Авалон Трейд" ЕООД. 
"Авалон Трейд" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Авалон Трейд" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.podaraci.website и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. "Авалон Трейд" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.podaraci.website във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Авалон Трейд" ЕООД. 
Потребителят е длъжен да обезщети "Авалон Трейд" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "авалон Трейд" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. 

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Авалон Трейд" ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Авалон Трейд" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. 

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното. 

ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. "Авалон Трейд" ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. 
Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне до посочен от "Авалон Трейд" ЕООД адрес, като доставката е изцяло за негова сметка. Това не се отнася за персонализираните подаръци, които са с лична снимка, текст или дата. 
При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в цялостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на ЕКОНТ, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

Информация

Поръчки и доставка

Създай  профил